Kerkverlating?

Er kunnen allerlei redenen zijn om het formele lidmaatschap van een kerkgenootschap op te zeggen. Maar waar heeft de Schrift het ooit over kerkgenootschappen? Als er al sprake was van facties zoals in Korinthe dan werden die subiet ontmaskerd en verworpen. Wat de Kerk is, schrijft Paulus in 1 Kor 12:12-13 “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het vele zijn, één lichaam zijn, zo ook Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” En die allen zijn zich ervan bewust dat Jezus Christus door die Geest in hen is, 2 Kor 13:5. Dat is het bewijs dat zij in het ware geloof zijn. Zij laten zich als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis waarvan Christus Jezus Zelf de ontwerper, bouwmeester en hoeksteen is [Mat 16:18; 1 Pet 2:5]. Ieder in de kerk die zich daar niet van bewust is, is al afgevallen van het geloof of is mogelijk zelfs nog nooit tot dat geloof gekomen. En wat moet je dan in de Kerk?

Maar het kan ook zijn dat het in het kerkgenootschap waar men van wegloopt te benauwend is voor die christenen die voor het volle heil komen. Zo bleek het voor velen die de prediking van Tommy Osborn in 1958 met heel hun hart aannamen veel te benauwd te zijn, toen ze met die heilsboodschap terugkwamen in hun kerk. Geestesgaven? Genezingen? Dat was voor vroeger beweerde kun kerk. De Bijbel leert echter – zoals Osborn predikte – dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en tot in Eeuwigheid. En daar Hij het Hoofd is van Zijn Gemeente geldt voor de identiteit van Zijn Gemeente hetzelfde. Als onze Kerk niet lijkt op de Kerk die Jezus stichtte dan zal ons evangelie ook niet het Zijne zijn en is er zeer veel reden tot groot ALARM – zoals de oproep van Joël – en daar dan vele nachten van wakker te liggen, op de knieën.

Welke uitwerking of inwerking hebben uw vorige kerk of kerken op u gehad? U hebt vele preken gehoord, geloofsopvattingen gehoord en meegekregen. Maar kwamen die allemaal uit (de Geest van) de HEER? Wat werkten die geloofsopvattingen uit in de levens van de mensen? Brachten ze de ware gemeenschap des vredes in Zijn Liefde onder elkaar? De gemeenschap in Zijn GEEST?

ALLE kerken preken uit de Bijbel en hebben voor hun leer de Bijbel als grondslag en niets dan de Bijbel, zegt men. Maar wordt die Bijbel ook bijbels uitgelegd door hen? Dat wil zeggen: kwam de uitlegging vanuit de GEEST waardoor het WOORD ook op schrift kwam? Kent of kende men de BEDOELING DES GEESTES? Kende men überhaupt de GEEST, de heilige GEEST Die van de VADER uitgaat en door Jezus, in Wie de Vader IS, tot ons komt in ons hart? Is de predikant erop uit om u als een reine maagd voor Christus, zijn Hoofd, te stellen of onder zijn eigen kerkelijk leergezag? Maakt hij u VRIJ door de Geest der Vrijheid of bindt hij u aan zijn kerk of aan hemzelf als voorganger, als door God aangestelde leider?

De HEER kan Zijn schapen uitleiden en de deur achter Zich sluiten. Hij kan een gemeente zelfs uit Zijn mond spuwen. Maar nooit zonder eerst opgeroepen te hebben tot bekering, zoals in Openb. 2 en 3, tot een terugkeer naar de Bron, naar het geloof dat eenmaal de heiligen was overgeleverd, waar wij tot het uiterste voor zouden moeten strijden, Judas vers 3. Is er een verbond met de dood in de kerk of met het Leven?

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *