In Mijn Gemeente

De Schrift leert ons dat in Jezus geloven betekent, innerlijk één worden met Hem, één Geest worden met Hem – 1 Corinthe 1:9 en 6:17.

Dàt is Jezus aannemen en Hem, d.w.z. Zijn Wezen, het Wezen van de Vader, wat ook het Wezen van de Zoon is, je eigen maken. D.w.z. je Gods Liefde, de Vader en Zijn Waarheid, de Zoon, in je op nemen, tot het jouwe maken. Dat is Zijn Bloed drinken en Zijn Vlees eten. Dan zullen de kenmerken van de HEER in Zijn Gemeente manifest zijn, meer en meer openbaar worden in goede werken.

Hoewel de HEER nog steeds een man is, worden wij toch niet gered door de man Jezus maar doordat Hij als de Geest van God woning in ons maakt, Zich in ons innerlijk met ons verbindt, samensmelt, zodat we één GEEST worden en aldus kunnen wandelen zoals Hij gewandeld heeft op aarde, door dezelfde Geest.

De Heer gaf mij in 2008 een beschrijving van Zijn Gemeente:

“In Mijn gemeente staat en gaat iedereen op eigen benen. Iedereen heeft Mij boven alles lief en wil daarin graag uitblinken, in echte nederigheid, niet om een ander af te troeven of om met de anderen te wedijveren. In Mijn gemeente heerst echte nederigheid, want daar ben Ik de samenbindende factor. In Mijn gemeente heerst het klimaat van de hemel! Want Ik ben in hen, en de hemel is in Mij en waar Ik ben daar komt door Mij de hemel. Zo wordt de woestijn als een bloeiende hof. Zo komt licht in de duisternis. Zo verandert rouw in vreugdedans. Als Ik in allen ben, dan wordt Mijn heerlijkheid pas echt geopenbaard. Dan zijn jullie tot lof van Mijn genade. In Mijn gemeente wil iedereen door de werking van Mijn Geest in hen de ander dienen, in alle ootmoed. In Mijn gemeente is vrijheid omdat de liefde er heerst en Mijn kinderen vreugde hebben in Mijn Liefde en die willen leven. In Mijn gemeente – in Mijn Lichaam op aarde – zijn de leden zich bewust dat Ik in hen ben. Zij putten voortdurend uit Mij als de onuitputtelijke Levensbron in hen. Iedereen beijvert zich om de uit Mij opgediepte schatten te delen met anderen zodat allen vreugde daarover hebben. Niemand is afgunstig. Niemand heeft angst voor de ander. Niemand veroordeelt. Allen zijn blij met de Waarheid die Ik hen openbaar en die hen doel en richting geeft. Allen weten dat Ik Waarheid ben, de Waarheid en de echte, blijvende Werkelijkheid. Allen voelen van binnen Mijn kracht, Mijn Wezen, Mijn Liefde, Mijn zachtmoedigheid en vriendelijkheid, mijn trouw, mijn geduld, Mijn blijdschap en vrede, ja Mijn onwankelbare vrede en standvastigheid. In Mijn gemeente voelt men de veiligheid die er bij Mij is en de onkwetsbaarheid. En ieder maakt zich die eigen door één met Mij te willen worden en dan te blijven. Dat is ieders grootste verlangen: steeds meer één met Mij te zijn. Waarlijk Mijn geliefden, wanneer je werkelijk in Mij gelooft.dan zal dat alles in je gaan werken en zal het zo zijn als Ik gezegd heb. Jullie zult hemelburgers zijn hier op aarde. Ja, Mijn gemeente is een heilige plaats, door Mijn Aanwezigheid in allen. Zij zijn daardoor ook heilig en heten en zijn heiligen, afgezonderd van de wereld doordat Mijn Geest in hen is. Zij zijn in de wereld en trachten haar te redden, zoals Ik in de wereld kwam om haar te redden door de werken des duivels te verbreken. Mijn gemeente wandelt zoals Ik gewandeld heb. In Mijn gemeente wordt gezien dat de heerlijkheid van het Nieuwe Verbond waarlijk groter is dan die van het Oude. Alleen al vanwege haar grote verscheidenheid en eenheid door de gezamenlijke liefde voor Mij en daardoor voor elkaar en voor allen die nog buiten zijn. Want hun liefde voor Mij weerspiegelt zich ogenblikkelijk in hun liefde voor elkaar. Mijn Liefde is één en maakt één want Ik Ben één. Hun grote kenmerken zijn: eenvoud, nederigheid en zachtmoedigheid, EEN VREEDZAME GEDULDIGE WANDEL in Mijn Heilige Geest. Een diepgaande innerlijke hemelse vreugde, want Mijn hemel is in hen en hun sfeer is Mijn hemel. Omdat zij Mij zo liefhebben kan Ik hen veel toevertrouwen, want ze geloven elk woord dat uit Mijn mond komt en nemen dat aan als ware spijs en nemen het in hun binnenste op. En ze delen dat in liefde met elkaar. Ze ademen Mijn Geest. Dat is het voortdurend gebed in hun hart. Ze genieten van de hemelse rijkdom in Mij en geven er al het aardse voor prijs.”

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *