Is de Bijbel alleen het woord van God?

ALLEEN DE BIJBEL?

Voor vele – zo niet bijna alle – christenen is de Bijbel het uitsluitende Woord van God.

Wat dan, als Jezus nu zou zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie dat pertinent gelooft, die verklaart Mij metterdaad dood en feitelijk zonder enige verdere macht of recht van spreken! Terwijl Ik toch duidelijk heb beloofd u niet als wezen achter te laten.

Is het dan bij u die dit standpunt ten aanzien van de Bijbel inneemt, niet zo, dat Ik Leef tot in alle eeuwigheden? Gelooft u alleen de letter? Maar niet de werkelijkheid, Mijn Werkelijkheid, die feitelijk de ENIGE blijvende en Levende Werkelijkheid is? Ben Ik niet het Leven? Het onaantastbare en onuitroeibare Leven van de Vader? Dat uw Levenslicht bedoelt te zijn?!

Vraag u het volgende eens af: “Hoe kwamen de verschillende geschriften, die in de loop der tijd tot Bijbel werden, eigenlijk tot stand?” Was het Mijn apostel Petrus niet die volgens uw Bijbel schreef, “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken”?

Als nu juist de Heilige Geest de belofte van het Nieuwe Verbond is, die zij ontvangen zouden die in Mij geloven als de enige Ware Christus en Verlosser en u door Mijn apostel Paulus sterk wordt aangeraden te streven naar de gaven van de Geest, vooral naar het profeteren – hoe kan Ik dan ooit gestopt zijn te spreken en gestopt zijn om het in de geest van die gelovigen door Mij gesproken woord op te laten schrijven?

Hebben de profeten van het Mozaïsche Verbond niet op dezelfde wijze het Woord Gods gehoord en opgeschreven? En Wie is volgens uw Bijbel vanaf het begin het Woord Gods?

Is gehoorzaamheid aan het Woord, niet juist gehoorzaamheid aan de Geest, luisteren naar Mijn Stem in uw hart, Mijn verblijfplaats in u en gehoor geven aan de drang in Mijn Stem om overeenkomstig het gehoorde te handelen ten opzichte van uw naasten? Is dit niet de gehoorzaamheid aan het geloof, waar Paulus zo de nadruk op legde in zijn brief aan de Romeinse gemeente? Uiteraard geïnspireerd door Mijn Geest, immers volgens uw geloof dat de Schrift van A tot Z is ingegeven door de Heilige Geest, wat Mijn Geest is, die Ik Ben.

Staat er voorts niet in uw Schrift, in Mijn Openbaring aan Johannes, dat de Geest der profetie Mijn getuigenis is aan u? Met andere woorden dat alle ware profetie van Mij uitgaat als het aan Mij gegeven hoogste gezag in Hemel en op Aarde? U leest immers in zijn evangelie dat de Heilige Geest niet uit zichzelf zal spreken maar wat hij hoort vanuit Mij, zal de Geest spreken.

Staat er ook niet in uw Schrift bij Paulus: “de HERE nu is de Geest en waar de Geest des HEREN is, is vrijheid?” En als“de laatste Adam is geworden tot een Levendmakende Geest” en de Geest niet kon komen voordat Ik verheerlijkt was, Wie is dan de Geest?

En als Paulus vraagt naar de toets van uw geloof, wat vraagt hij dan? “Stelt uzelf op de proef, of u wel in het geloof bent, onderzoekt uzelf. Of bent u niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is ? Want anders bent u verwerpelijk.” En in de Romeinenbrief zegt hij, dat wie de Geest van Christus niet heeft, Hem niet toebehoort. Wie is dus de Geest?

Als Ik nu ben in allen die in Mij geloven en Ik de Enige Werkelijkheid ben, uw Leidsman ten Leven, uw Opstanding en uw Nieuwe Leven, de Wijnstok, waaraan u de ranken bent waarin Mijn Leven stroomt nadat u door Mijn Geest tot geloof in Mij gekomen bent en Mijn Geest ook de Vader in Mij is uit Wiens hand niemand iets kan rukken en Ik de Herder der schapen ben die Mijn Stem verstaan, hoe kan Ik dan reeds vele eeuwen – volgens uw geloof – een zwijgende God zijn, die u zou hebben overgeleverd aan de na Mijn heengaan door de mensen samengestelde Heilige Schrift en haar onderwijzers die door Mij zouden zijn aangesteld? En die u vervolgens, om u aan zich te binden, niet toestonden zelf die Schrift te lezen. En zij rekenden zichzelf eeuwenlang een ten hemel schreiende bevoegdheid en macht over u toe.

Druist dat niet totaal in tegen wat de Schrift u zou hebben geleerd en tegen Mijn Geest en dus tegen Mijn Geest in u? Heb Ik u ooit overgeleverd aan mensen, leraren van allerlei slag? Heb Ik niet geleerd dat u op aarde niemand uw vader – pater – of zelfs Heilige Vader, zou noemen, dan de ene Vader Die in de Hemel is? U bent toch – als dat inderdaad zo is – tot geloof in Mij gekomen? Dat kan alleen door de werking van Mijn Geest. Hoe is Mijn Geest dan sindsdien van u geweken en zou Ik geen Leiding meer geven aan uw geloofsleven?

Heb Ik ook niet geleerd dat niemand zich leider of leraar mag laten noemen, omdat die eer alleen toekomt aan Hem die deze woorden sprak? Heb Ik niet juist de Schrift geciteerd die zegt: “En zij zullen allen door God geleerd zijn”? Wie heeft u gekocht en betaald en heeft derhalve het uitsluitende Alleenrecht op u?

Ik Ben met Mijn Liefde, Mijn Geloof en Mijn Hoop door Mijn Geest in u als uw Leraar, als uw Waarheid en uw Leven opdat u zich Mijn Wezen geheel eigen maakt en Wij één Geest zullen zijn. Dat is Mijn voor u gestelde doel: het Volkomen Kindschap van God om nu in eeuwigheid met Mij te zijn en deelgenoot te zijn in de verlossing van de ganse schepping.”

Daarom spreek Ik nog steeds tot hen die oren hebben om te horen, wanneer Ik maar wil, wat Ik maar wil en waar Ik maar wil! Wie oren heeft om te horen, die hore! Mijn Liefde en Zorg zijn met u.”

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *