Gebed om bewustwording van Gods Tegenwoordigheid

Des te meer de mens georiënteerd raakt op de materiële, van nature zichtbare wereld, des te meer wordt het zich bewust zijn van een onzichtbare wereld, in het bijzonder de wereld van God, uit hem verdreven. Hij wordt daar doof en blind voor.

Ouders die niet bewust in God geloven of die het bestaan van God ontkennen of betwijfelen zullen die onzichtbare wereld – die toch duidelijk in hen manifest is [Rom. 1:19] – niet in hun kinderen wakker roepen.

Is het niet merkwaardig dat God er Zelf van uit gaat dat de mens Hem zal liefhebben zoals Deut. 6:5 zegt? En dat de mens Hem dus kan kennen, ten minste Zijn Aanwezigheid bij zich kan bespeuren? Als hij maar naar zijn hart wil luisteren. Want dáár komt hij ook het hart van God tegen in de hoedanigheid van Jezus Christus, de bemiddelaar tussen God en de mens, de hogepriester van het Verbond van God met de mens, de Bron voor de mens van alle Liefde en Waarheid. Wie dat loochent wordt door God een dwaas genoemd, Psalm 14:1 en 53:1!

Hij wil juist dat alle mensen de Waarheid gaan kennen, de Waarheid aangaande GOD en het kindschap van God en daardoor deel aan Hem zullen krijgen en zo behouden zullen worden door Zijn Eeuwige Leven te ontvangen.

De christenen zijn Gods priesterschap op aarde om gebeden, voorbeden, smekingen en dankzeggingen te doen voor alle mensen en allen in overheidsposities, opdat de mens een rustig leven kan leiden, 1 Tim. 2:1-7.

Het gaat hier – en overal elders waar het bidden betreft – om bidden in de Heilige Geest, dat is bidden in de Naam van Jezus, in Liefde en Waarheid. Het gaat om delen in het Priesterschap van Jezus als Hogepriester, in Wie de Draagkracht is voor het hele mensengeslacht. Zijn Geest bidt voortdurend, is in voortdurende activiteit om de ganse schepping tot wedergeboorte te brengen, Gen. 1:2.

Wie bidt in de Geest is zich van Gods Aanwezigheid bewust. De Geest draagt het Bewustzijn van God in Zich want God is Zelf de Geest. Wie bidt in de Geest is een lokale bron van de Aanwezigheid van God, een bruggenhoofd van het Koninkrijk Gods op aarde. Door hen geschiedt de hemelse wil op aarde, Mat 6:9-13.

Des te meer goddelijke Liefde, goddelijk geloof en goddelijke hoop de bidder in zich draagt des te krachtiger zal de werking van het gebed zijn.

Het “Onze Vader” is, wel verstaan en in éénheid met de HEER gebeden vanuit de kracht van Zijn Liefdevolle wil in ons, het overwinnende gebed, een ware en meest krachtige revolutieverklaring. De verhoring ervan zal ertoe leiden dat de mensen zich van de Aanwezigheid van God bewust gaan worden. Zij zullen zich rekenschap gaan geven van hun daden. Ze zullen tot berouw komen en vergeving zoeken bij de Bron van Eeuwig Leven.

Daarom de NOODZAAK van gebed om BEWUSTWORDING VAN GODS TEGENWOORDIGHEID!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *