Profetie

081019 Profetie voor de gemeente.

Weet dat Ik u allen zeer liefheb en dat Ik daarom Mijn leven voor u heb gegeven om u uit de duisternis van uw natuurlijke wereldse bestaan te verlossen. Ik heb die duisternis Zelf overwonnen toen Ik op aarde was. Ik heb die duisternis ook voor u overwonnen. Dat zal u echter alleen tot nut zijn, wanneer u Mijn licht op de daarvoor bestemde plaats, in uw hart, dat is in uw geest, ontvangt – tot bevruchting van uw geest – uw diepste binnenste.

Ik Ben het Enige Waarachtige Licht dat iedere mens verlicht. Mijn Licht is Waarheid, Mijn Licht is Leven en Mijn Leven is de goddelijke hemelse Liefde.

Ik heb Adam geschapen opdat hij zich dit Licht eigen zou maken – deze Liefde vanuit Mij zou ontvangen en dat die hem tot leven zou zijn. Hij faalde en de wereld der duisternis trad binnen in de mens, de wereld van de begoocheling, verblinding, misleiding en daarmee van eigenliefde, hoogmoed en heerszucht. Door zijn keuze voor het zichtbare genot, werd de wereld van de ware hemelse vreugde voor hem gesloten. En die kan pas weer door de komst van de Messias geopend worden.

U bent Adams nageslacht en voor u geldt opnieuw – maar nu met Mijn krachtige voorbeeld en van hen die Mij daarin gevolgd zijn – dezelfde opdracht, als mensen die geschapen zijn met de bedoeling Mijn beelddragers te worden.

Ik Ben het beeld van de Levende God – Ik en de Vader zijn één.

Dat beeld zult u uzelf in relatie met Mij eigen dienen te maken, uit vrije wil, uit liefde tot de Vader in Mij Die de Liefde Zelf is. U groeit daarin slechts wanneer u Zijn liefde als ware spijs en Zijn Waarheid als ware drank tot u neemt en er naar handelt. Dan en alleen dan bent u kinderen van God.

Wie faalt brengt Mijn Beeld in zichzelf niet tot voltooiing of beschadigt het. Bedenk, dat Ik, dat Mijn Leven altijd de maat is, waarnaar u gemeten, gewogen wordt.

Ik Ben genadig en barmhartig voor ieder van u, maar ieder die wil, kan overwinnen zoals Ik overwonnen heb. Daartoe bent u geroepen. U dient die roeping waar te maken door die met uw leven te bevestigen. U dient elkaar daarbij te helpen en tot steun te zijn. En dat geldt voor alle terreinen van uw leven.

Dit alles vraagt uw volledige inzet: uw eigen leven afleggen – uw eigenliefde daartoe overwinnen – en Mijn Eeuwige Leven aanvaarden en eigen maken in uzelf.

Tot die volledige inzet bent u geschapen vanaf het begin – weest vruchtbaar en wordt talrijk en onderwerpt uw aardse natuur en heers over haar – door Mij in u! Daartoe bent u geschapen, geboren en geroepen en voor niets minder dan dat. Alleen op die wijze wordt de ganse schepping verlost van alle kwaad. Doordat de mens door Mij het kwaad overwint. Laat dit goed tot u doordringen.

Maak daar dan ernst mee, opdat u zelf niet buitengesloten wordt door ongehoorzaamheid aan Mijn Liefde. Wanneer u Mij niet liefhebt bent u buitengesloten. Wanneer u Mij liefhebt zult u in Mijn Liefde blijven en doen wat Ik u aanraad, opdat u daarin veel vrucht draagt en Mijn Beeld gelijkvormig wordt.

Genade en vrede zij u! Ik Zelf ben in de Geest met u om dit te kunnen doen, zeg Ik, uw Heiland en Meester Jezus Christus Die Zijn leven voor u gaf en zonder Wie u de duisternis niet zult kunnen overwinnen. Amen.

Lieve broeder en zuster,

Hierbij de woorden waarvan ik meen, dat de HEER die in mij sprak op 9 april 2006 om 6:25 uur tijdens een weekend in Simpelveld.

“Voor Mij is het veel waardevoller dat jullie Mijn stem horen – rechtstreeks in jullie – dan dat jullie je uitputten in Bijbelstudie – terwijl Ik dan hoogstens over jullie schouder mag meekijken. En ook voor jullie zal dat veel waardevoller zijn, n.l. om Mijn Levende Aanwezigheid binnen in jullie te kennen en Mijn stem daar te horen, die vanuit Mijn Liefde tot je spreekt. En waar je anderen mee kunt opbouwen of troosten. Ik wil rechtstreeks met jullie communiceren – van Hart tot hart – van Geest tot geest – van Mens tot mens. Vinden jullie het zelf ook niet veel prettiger om met iemand van wie jullie veel houden persoonlijk te spreken in plaats van een kaartje van hem of haar te krijgen van het vakantieadres? Schrijft Paulus niet dat jullie juist vooral moeten willen profeteren? En dat kan alleen als jullie Mij toestaan in jullie te spreken! Want alle profetie – ware profetie – komt uit Mij voort. De Geest der profetie gaat van Mij uit. Elke profetie is een getuigenis, een boodschap, een woord dat van Mij uitgaat, uit Mijn Liefde voor jullie voortkomt. Zij zijn zegen voor jullie, blijken van Mijn bekommernis om jullie.

Maar er is geen dwang in. Er is nooit dwang in Mijn woorden. Maar wel uitnodiging, wel een zachte drang om in Mijn Liefde te komen en om Mijn Liefde in jou toe te laten, zodat Ik één met jou kan worden, zijn en blijven in alle eeuwigheid. Dat is Mijn doel met jullie: van nu aan tot in alle eeuwigheid één met jullie te zijn, van waaruit de ganse schepping en kosmos vernieuwd zal worden tot Mijn eer en tot lof van Mijn Erbarmen over haar. Ik ben jullie en haar verlossing.

Want waarom zouden jullie je liever verdiepen in de woorden die Ik door anderen heb gesproken en geschreven – die zich voor Mij open stelden en Mijn Aanwezigheid in zich en bij zich serieus namen en erin geloofden – dan zelf Mijn stem te horen? Geloof je dan niet in Mij – in Mijn Aanwezigheid? Dat is toch Mijn Naam, Aanwezige, JHWH, Hij IS? Ik Ben altijd bij je. Vraag niet hoe dat kan, omdat bij God immers alles mogelijk is. Hij is immers alomtegenwoordig? Niets ontgaat Hem en Ik en de Vader zijn Één.

Want denk je dat Ik anderen liever zou hebben dan jou? En daarom wel tot hen zou spreken en niet tot jou? Ik ben juist gekomen om ook jouw oren te openen voor Mijn Stem en jouw ogen voor Mijn Aanwezigheid en om jouw benen te genezen zodat je kunt lopen en je handen opdat je ze uit de mouwen kunt steken en gebruiken tot Mijn eer!”

——————————————————————————————-

De HEER liet mij, naar mijn overtuiging, op 26 mei 2003, door Zijn Geest, het volgende weten tijdens een gebedstijd in Renkum.

Vanuit Mijn Koninkrijk ga Ik een grote confrontatie aan met de Rooms Katholieke kerkelijke wereld, met de Oosters Orthodoxe kerkelijke wereld en de Protestantse kerkelijke wereld en al hun afgeleiden wereldwijd, van welke leer dan ook. Want Ik maak een einde aan de vervalsing van Mijn leer.

Wie u ook bent, Ik Ben de HEER en gij zijt allen broeders!

Ik ben gekomen om de mensheid verlossing te brengen en niet om de mensheid in gevangenschap te brengen van kerkelijke instituten en hun leiders en verzinsels.

Ik ben uw verlossing door woning in u te maken, dat is Mijn Naam JEZUS, geen enkele andere verlossing of verlossingsleer zal daar ooit toe in staat zijn. Ik ben uw Nieuwe Mens, de Mens Gods in u, in Wie al de volheid der Godheid aanwezig is, waar Ik u toegang toe geef, wanneer u Mij boven alles zult liefhebben en daardoor innerlijk geheel één met Mij wilt worden.

Vanuit Mijn Koninkrijk in u die dat beseft en Mij zo zal liefhebben, ga Ik die confrontatie nu aan, opdat men weet Wie Ik Ben. Die confrontatie ga Ik aan vanuit Mijn Liefde voor allen over wie Mijn Naam is uitgeroepen bij hun kerkelijke doop, evenwel zonder recht in Mijn leer onderwezen te zijn.

De tijd van herstel breekt nu aan.

Mijn Koninkrijk ontvouwt zich binnen in u vanuit Mijn Liefde in u, als vrucht van uw liefde voor Mij, dat is het Koninkrijk van Mijn Liefde.

Door die Liefde in u wordt u zalig en door niets anders. De Vader in Mij is die volkomen integere en zuivere, dienende en verenigende Liefde, van waaruit Ik als de Waarheid, als de Zoon, vervuld met die Liefde, Mens geworden ben in deze wereld. Om de ganse schepping, alles wat op en onder en boven uw aarde is tot verlossing te gaan brengen. Ik zal u op de voor u bestemde tijd tonen wat dat inhoudt.

De confrontatie houdt in dat u zal blijken dat geen tittel of jota van Mijn Heilige Tien Woorden is vervallen, maar dat de vervulling daarvan alleen door Mij in u, volledig gestalte kan krijgen.

En dat Ik daarom een vijand ben van elke afgoderij en aanbidding of (zelf)verheffing van enig schepsel, hetzij in de hemel, hetzij op aarde, hetzij dag, hetzij tempel, hetzij engel, mens of dier, geschreven tekst of enig door de mens geschapen beeld.

Wie dat nochtans wil blijven doen zal daardoor zijn eigen vijand zijn. Tot een oordeel ben Ik in de wereld gekomen, wanneer men Mij niet ontvangt zoals Ik Ben. Maar tot onvoorstelbare zegen, degene die Mij ontvangt zoals Ik Ben. Mijn Geest is het Die van deze dingen aan u getuigt en getuigen zal. Ik Ben immers de enige Bron van Eeuwig Leven in al zijn volheid! En de Oorzaak van al wat leeft en van al wat vorm en inhoud heeft. Alles behoort aan Mij.

Ik ga de confrontatie aan met allen op het ganse rond der aarde. Vanuit Mijn Liefde, Mijn Geduld, Mijn Wijsheid, Mijn Kennis, Mijn Orde, Mijn Kracht. Rechtstreeks en door degenen die innerlijk geheel één met Mij zijn. Om alle dingen vanuit Mij in u die dit aanneemt te herstellen naar Mijn Orde.

De overwinning is Mijn. Wie zich verzet, bewerkt zijn eigen ondergang. Wie zich verzet, verzet zich niet tegen Mij als een vermeende tiran, maar tegen Mijn Eeuwige Liefde en Erbarmen, tegen Mijn Waarheid en Leven! Tegen Mijn Orde! Door wie of wat kan zo iemand dan nog gered worden? Voor Mij is GEEN alternatief! Ieder mens is zo geschapen, dat wanneer Ik u daartoe in de gelegenheid stel, dat wil zeggen: wanneer Ik u bezoek – en dat doe Ik ieder mens op Mijn tijd – die mens Mij zonder restricties Mijnerzijds volledig in zijn hart kan ontvangen, wanneer men dat dan wil! Zou er bij Mij onrechtvaardigheid zijn?

O, kerkelijk volk wereldwijd, oh leiders, hoe groot is uw schuld tegenover Mij! Hoe voor Mij onvoorstelbaar gebrekkig en verdraaid is uw leer! Hoe gering uw geloof, hoe karig uw liefde, hoe uitgeblust uw hoop! Keer terug tot de inhoud van Mijn Woord en tot de daad daaruit!

Bekeer u tot Mij en Ik zal u aannemen als Mijn zonen en Mijn dochters en Ik zal uw God zijn, uw Leidsman ten Leven, uw Herder, uit Wiens hand niemand u rukt. Ik zal al uw tranen afwissen en u genezen en gij zult volledig uit God zijn, wanneer u hoort en gewillig bent en Mij boven alles lief zult hebben met uw gehele hart, met uw gehele ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht, en van daaruit uw naaste, alsof u het zelf bent, zegt Jezus, uw Verlosser, amen ja, amen!”

16 AUGUSTUS 1995, tijdens voorbereiding bidstond Zutphen, zei de HEER tegen mij.

Wie in Mijn vrijheid wil staan, zegt JEZUS, die verloochene zichzelf en de opvattingen van de wereld en make zich Mij eigen. Want alleen Ik kan u waarlijk vrijmaken. Waarlijk vrij betekent vrij door de liefde en de waarheid en dat zal tevens uw gerechtigheid en uw vrede zijn.

Ik ben niet van de wereld, zegt de HEER, noch van de beginselen van de wereld, want zij staan haaks op Mij en trachten Mij voortdurend te doden en hebben Mij gedood naar het lichaam, maar naar het inwendige ben Ik hun Meester en ben Ik niet te doden. Dat is dan ook MIJN VRIJHEID.

Maak u daarom Mij eigen, Mijn kinderen, maak u MIJ steeds meer tot uw inwendige mens. Ik maak u waarlijk tot mens door de Vader in Mij, door de liefde van de Zoon tot de Vader en door de liefde van de eerstgeboren Zoon tot Zijn moeder en Zijn broeder en Zijn zuster, degenen die de wil Mijns Vaders doen en de Liefde van de Vader tot het verlorene gehoorzamen, zoals Ik heb gedaan en blijf in Zijn Liefde.

Wie zich Mij eigen maakt, die maakt zich het Eeuwige Leven eigen, het Leven van de Vader dat in Mij is. Zijn Liefde, Zijn Wijsheid, Zijn Goedheid, Zijn Waarheid, Zijn Genade en Trouw, Zijn Vrede en Zijn Gerechtigheid die alle ook de Mijne zijn, die Ik Mij als mens heb eigen gemaakt en eigen maken moest ter wille van u.

Ik heb Mijzelf daartoe moeten verloochenen, dat wil zeggen, de begeerten van Mijn vlees, dat Mij tot lichaam en verbinding met deze wereld was. Maar als een voorhangsel, waarachter Ik afgescheiden van de zondaren woonde. Op Mij kwamen alle verzoekingen van de wereld af, gelijk als op u: de begeerte naar macht, naar geld, eer en aanzien, de begeerte van een man naar een vrouw en die van vrouwen naar Mij als man, de verleiding om anderen te verbijsteren met wonderen en om die Mijzelf ten nutte te maken naar de wijze van deze wereld. De verleiding om anderen uit te buiten of om ze om valse redenen achter Mij aan te trekken. Ik ben integer, zegt de HEER, en al Mijn wegen zijn integer.

IK BEN ABSOLUTE INTEGRITEIT: ONKREUKBAAR, ONSCHENDBAAR, RECHTSCHAPEN EN NOCHTANS BEN IK DAT HAND IN HAND MET MIJN LIEFDE, GENADE EN BARMHARTIGHEID.

Alle begeerten van deze wereld heb ik weerstaan door de liefde tot de Vader in Mij, dus door Mijn gemeenschap met Hem in Mij en niet door enige superkracht van Mijzelf Die toch mens was in een vlees aan dat der zonde gelijk!

Daarom kunt ook u die Mij door de wedergeboorte in uzelf ontvangen hebt en met Mij de Vader in Mij, alle begeerten der wereld vanaf nu weerstaan op gelijke wijze als Ik overwonnen heb, door uw gemeenschap met de Vader en Mij in u. En gij zult van daaruit in Mijn Vrijheid staan, zegt Jezus, Die voor u stierf op de Schedelplaats, alwaar Ik, in zwakheid, de kop van de slang vermorzeld heb, de zonde IN HET VLEES veroordeeld heb, de PRIJS VOOR UW VRIJHEID HEB BETAALD en u de weg getoond heb tot Mijn Vrijheid en tot de volkomenheid die uit haar voortvloeit door uw gemeenschap met Mij in Mijn Liefde om voor DE GEHELE WERELD te willen sterven en uw gemeenschap daardoor in Mijn Opstanding die daarop MOEST VOLGEN EN OOK IN U MOET VOLGEN ALS U MET MIJ ZULT STERVEN. En op die wijze breng IK de redding van de wereld tot stand, zegt de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde!

                                                 ooo