Over Arnhems Gebedshuis

“De zon gaat op over het koude land!”

 

Even voorstellen:

Stichting Arnhems Gebedshuis is opgericht om voorbede te doen overeenkomstig de aanbeveling van de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de evangelist Timotheüs, hoofdstuk 2 vers 1-7 en op de wijze van Jesaja 62.

In het bijzonder is het gebed gericht op de toerusting van de christenen en de opbouw van de gemeente Gods met het oog op de wederkomst van Christus.                                        Voor de gemeente geldt Jesaja 56:7 “Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken”.

Naast gebed wordt aandacht besteed aan toerusting d.m.v. prediking en onderwijs.

De oprichting van het Arnhems Gebedshuis kwam voort uit de gebedsbediening die Hans Smit in 1992 op het hart gelegd kreeg. Afkomstig uit een volslagen onchristelijk gezin kwam hij zonder toedoen van mensen op 21-jarige leeftijd in 1963 tot persoonlijk geloof in Jezus Christus en kwam aldus in de Kerk.

In de loop der jaren nadien, de staat van de Kerk in Nederland in verschillende hoedanigheden belevende en overdenkende en vergelijkende met het Bijbelse verslag van de Gemeente Gods in den beginne, vroeg hij tijdens een conferentie in 1992 de HEER, “wat kan ik doen?”.

En werd bepaald bij het seminar over voorbede (intercession) dat tijdens die conferentie werd gegeven. Dat onderwerp had hem vanaf het begin van zijn christelijk leven geboeid, met name door het lezen van het boek “Op de Bres” van Norman Grubb over het leven van Rees Howells als voorbidder in Wales in de eerste helft van de vorige eeuw. [ http://www.inspirationalchristians.org/biography/rees-howells/]

Hans was dan ook altijd op de bidstonden van de gemeenten te vinden waar hij sindsdien lid van is geweest.

De Stichting werd opgericht in 1998.

Deze website hoopt u te informeren over voorbede en verslag te doen van de activiteiten in verleden en heden. Daarbij zullen zeer confronterende onderwerpen en ervaringen aan de orde kunnen komen, vergelijkbaar met wat in de profeet Haggaï staat geschreven over de herbouw van het huis Gods.

Dat hoeft niet te bevreemden, want wie begint te bidden of voorbede te doen, die gaat daarmee bewust of onbewust een confrontatie aan met het rijk der duisternis. Want elk waarachtig gebed leidt ertoe en is bedoeld om de wil van God hier op aarde te doen geschieden zoals in de hemel. Is het niet zo? Nood leert bidden, toch? En wie of wat veroorzaakt de nood? En Wie is de Redder uit de nood? Dus, confrontatie. En overwinning door Zijn Geest als we standvastig zijn door Hem in ons!

Wij roepen op tot éénwording met de HEER van allen voor wie Hij gestorven is en opgewekt ter wille van die éénwording met Hem (Johannes 17:22-23) en aldus tot de redding van de wereld zoals Johannes 3:16-17 zegt.

U kunt binnen de website reageren op artikelen die verschijnen of anderszins als u dat wenst. U kunt vragen stellen en ons desgewenst bezoeken.

De HEER zegene u.

1 Petrus 1:2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God , de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

2 Petrus 1:2 genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.