ANBI Informatie

De naam van de instelling: Stichting Arnhems Gebedshuis

De Stichting werd opgericht op 6 februari 1998.

Het RSIN/fiscaal nummer  ANBI: 80.67.86.619

Postadres: Schepen van Doorninckpad 5, 6831 HK Arnhem

Bankrekening: NL86INGB0000436524

Doelstelling

De Stichting heeft statutair ten doel:

a. de voorbede voor de christenen in en rond Arnhem en hun toebereiding tot de wederkomst des Heeren;

b. de dienst van lofprijs en aanbidding aan God en van gebed, smeking, voorbede en dankzegging voor alle mensen, in het bijzonder de jeugd, asielzoekers, dak- en thuislozen, verslaafden, prostituees, (rand-)psychiatrische personen, (ex)gedetineerden en betrokkenen bij incest, abortus en euthanasie;

c. evenzo voor Hare Majesteit de Koningin, casu quo haar opvolgers, het Koninklijk Huis, alle gezag- en ambtsdragers in de door God gestelde lokale, regionale, provinciale en nationale overheid in al hun verantwoordelijkheden, in het bijzonder op het gebied van wetgeving, openbare orde en veiligheid, zorgsector en onderwijs, voor de politie, de rechterlijke macht, het notariaat en de advocatuur, een en ander volgens 1 Tim 2:1-4, Jer. 29:7 en Jes. 59:19-21 in de Statenvertaling

d. stelling nemen tegen alle zonde en ongerechtigheid in Kerk en Staat zoals de Bijbel als Woord van God, die definieert en het verrichten van alle handelingen in woord en daad daartoe, volgens de opdracht van de Heere Jezus Christus in Mattheus 28:18-20, Marcus 16:15-20, Lukas 24:46-49 en Johannes 20:21-23;

e. het verschaffen van materiële en immateriële hulp aan allen die dit op grond van sub a tot en met d nodig hebben en verlangen, dit alles in de eerste plaats voor Arnhem zelf als stad, als regionaal centrum, als hoofdstad van Gelderland en als zetel van nationale en internationale ondernemingen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Arnhems Gebedshuis wil zich richten op het doel dat God van den beginne gehad heeft met de schepping van de mens. Dat is een schepping naar Zijn Beeld, Gen. 1:27, Gen. 5:1, Gen. 9:6 zodat zij werkelijk Zijn kinderen zullen zijn, beelddragers van Christus die het Beeld Gods is, 2 Cor 4:4, Col. 1:15, Hebr. 1:3, in al hun doen en laten, Matth. 5:48.

Dat beeld dienen wij ons in ons aardse leven eigen te maken, Efeze 4:24, Col. 3: 10, 1 Joh 3: 1-3, Openb. 3:21 en 21:7, door ons naar de leer van Jezus als Zoon van God te richten om uiteindelijk met Hem over de hele schepping te worden gesteld zoals de Bijbel dat in Hebr. 2:5 – 3:6 en  Openb. 20:4 leert.

Die bestemming had Adam reeds, samen met zijn vrouw Eva. Ondanks het handelen van de mens tegen de bedoeling van God in, blijft Hij getrouw aan Zijn doel met hem en met elk mens sindsdien.

De Geest Gods zweeft over de wateren …….zoals een kip broedt op haar eieren en haar kuikens bescherming biedt.

God Die Geest is en Alomtegenwoordig, heeft volledig gestalte aangenomen in de uit Hem en de maagd Maria geboren mens Jezus Christus en Hem als HEER over de hele Schepping gesteld en als Hoofd over de nieuwe mensheid die Hij schept in Zijn Beeld, Zijn gemeente.

Hij, Jezus, is zodanig als HEER het centrum van alle universele macht en oefent die macht uit als een liefdevolle dienende en barmhartige Vader, steeds met het einddoel van God voor ogen: God alles in allen.

Zo wordt de mensheid teruggewonnen uit haar afval van God en hersteld in het Beeld Gods.

Het Arnhems Gebedshuis zet zich volledig in om in eenheid met Jezus Christus als HEER dat doel te realiseren.

De functie van de bestuurders

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Leden

De namen van de bestuurders

Voorzitter:

Penningmeester/secretaris: Hans Smit

Lid: Richard Spier

Het beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

 

Jaarrekening 2015 in vergelijking met 2014

activa                   passiva
balans in euro per   31.12.15   31.12.14   31.12.15   31.12.14
kasmiddelen               514,00   1168,79
inventaris                    169,30      70,00
vorderingen             2684,96   1550,00
crediteuren                                                                        20,04
eigen vermogen                                          3368,29    2768,75
balanstotaal             3368,29   2788,79   3368,29    2788,79